شرکت تدبیر نوین سازان

(TNS)

شفت ها

بطور کل در دفع زباله تنها لوله هاى فاضلاب به داخل زباله‌ها منتقل میشود و شفتها بیرون مى مانند.  بسته به روش دفع زباله، ارتفاع زباله‌ها به 20 متر مى رسد.

همچنین این مشکل وجود دارد که در زباله‌ها، شیرابة آنها در اثر باران بالا بیاید که باید از طریق لوله دفع گردد.(از آنجائیکه شفت ها در بیرون از خطوط آب بندى محل دفع قرار دارند، باید با لوله هاى فاضلاب شکسته شوند. مخصوصا در این محل حساس ایمنى باید رعایت شود تا باعث ایجاد سوراخ در خطوط نشود.)

 
به همین منظور، این شركت سازه نفوذی مخصوصى را طراحى كرده است که از یک سو نقش انتقال شیرابه از لوله فاضلاب به لوله جمع آورى را برعهده داشته و از طرف دیگر به دیگر خطوط HDPE جوش داده مى شود. علاوه بر این، بارگذارى هاى ثابتى نیز باید انجام پذیرند که بوسیله فشار مواد ضایعاتى ایجاد مى شوند. لوله هاى جمع آورى شیرآبه به هر یک از شفت هاى جمع آورى منتهى مى شوند. این عمل به منظور خشك شدن لوله ها و محل ورودى براى دوربین بازرسى و تمیز کردن لوله هاى فاضلاب مى باشد. اجزاء استاتیک در شفت ها بسیار اندک بوده و بنابراین مى توان از طرح قدیمى استفاده نمود. قانوناً، ارتفاع سازه هاى شفت ها فقط تا 800 متر مى باشد.

چاپ ایمیل